KLIEK HIER VIR AL DIE AKADEMIESE NUUS

VAKINLIGTING

GRAAD 8 & 9

Afrikaans Huistaal
English First Additional Language
Wiskunde
Lewensoriëntering
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW) – sluit Rekeningkunde in
Kuns en Kultuur – sluit Drama in
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskap
Tegnologie – sluit Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO) in

GRAAD 10 – 12

Verpligte vakke

Afrikaans Huistaal
English First Additional Language
Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid
Lewensoriëntering

KEUSEVAKKE

Lewenswetenskappe
Fisiese wetenskappe
Inligtingstegnologie
Rekenaartoepassingstegnologie
Geografie
Visuele Kuns
Rekeningkunde
Besigheidstudies
Ekonomie
Verbruikerstudies
Toerisme
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Meganiese Tegnologie
Ontwerp
Siviele Tegnologie
Landbouwetenskappe